15 جولای, 2024

بنیاد دانشنامۀ هزاره

بنیاد دانشنامه هزاره یک نهاد پژوهشی مستقل و غیرانتفاعی است که در سال‌ ۱۳۹۱ ش با همفکری و مشاورۀ گروهی از استادان دانشگاه و پژوهشگران در کابل پایه‌گذاری شد. از آن زمان بنیاد در افغانستان و سایر کشورهای جهان فعالیت‌ دارد. فعالیت‌های اصلی دانشنامه و به‌ویژه تحقیقات میدانی از طریق دفتر مرکزی آن در کابل صورت می‌گیرد. هدف اصلی از تشکیل بنیاد دانشنامه تدوین دانشنامۀ هزاره است. بنیاد دانشنامه از فعالیت‌هایی چون گردآوری، آرشیو، طبقه‌بندی و نشر اسناد تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و هنری حمایت می‌کند و همچنین در فراهم آوردن تسهیلات لازم در جهت دسترسی همگان به اطلاعات و منابع پژوهشی و ارانه خدمات فرهنگی- اجتماعی یاری خواهد کرد.

تشکیلات بنیاد دانشنامه

ارکان بنیاد دانشنامه عبارت‌اند از: الف) هیئت مؤسسان؛ ب) هیئت مدیره ؛ ج) هیئت امنا؛ د) شورای علمی. فعالیت‌های هریک از ارکان چهارگانۀ بنیاد در طرزالعمل‌های جداگانه تنظیم شده است. الف) هیئت مؤسسان: شامل افرادی است که در اساس‌گذاری، تشکیل و سازماندهی نقش داشته‌اند. مهم‌ترین وظیفۀ هیئت مؤسسان …

اصول اساسی بنیاد دانشنامۀ هزاره

بنیاد دانشنامه یک نهاد علمی و پژوهشی است که فعالیت‌ها و عملکردهای آن براساس معیارهای علمی تنظیم می‌شود. بنیاد از هرگونه گرایش مذهبی، قومی و منطقه‌ای پرهیز می‌کند. برابری جنسیتی، احترام به ارزش‌های انسانی و حقوق بشر در تمام امور تشکیلاتی و …

معرفی سازمان علمی دانشنامه

سازمان علمی دانشنامۀ هزاره متشکل از شورای علمی، شورای مشاوران، گروه‌های ویراستاران علمی و ارزیابی و گروه‌های منطقه‌ای است.

شورای مشاوران

بنیاد علمی دانشنامه به منظور مشورت‌خواهی دربارۀ برخی موضوعات و اتخاذ برخی سیاست‌های علمی در تدوین و نگارش دانشنامۀ هزاره شورای مشاوران دانشنامه را از میان محققان و پژوهشگران تشکیل داده است. شورای مشاوران متشکل از سرور دانش، دهقان زهما، عزیزالله شفق، سلطان‌علی کشتمند، سید عسکر موسوی، عبدالمجید ناصری، حاج کاظم یزدانی است. وظایف مشاوران عبارتند از …

شورای علمی

شورای علمی دانشنامه با شروع تدوین جلد اول دانشنامه در سال ۱۳۹۶ خورشیدی با رویکرد ارزیابی مدخل‌ها تشکیل شد. اعضای شورای علمی دانشنامه در جلد اول دانشنامه شامل محمداسلم جوادی، نبی خلیلی، حسن رضایی، اسدالله شفایی، ابوطالب مظفری و حمزه واعظی بود و در حال حاضر اعضای آن داکتر محمدامین احمدی، داکتر یحیی بیضاء، نبی خلیلی، حسن رضایی، اسدالله شفایی، داکتر یونس طغیان ساکایی و داکتر محمدسرور مولایی …

گروه‌های منطقه‌ای

بخش قابل توجهی از مدخل‌های دانشنامه را مناطق جغرافیایی اعم از ولایت، ولسوالی، منطقه، قریه، پدیده‌های طبیعی چون دره، کوه، رودخانه و آثار باستانی تشکیل می‌دهد. با توجه به وضعیت کنونی کشور که امکان اعزام گروه‌های تحقیق به منظور جمع‌آوری اطلاعات، مشاهدات عینی و انجام مصاحبه‌ با افراد بومی وجود ندارد. بنیاد دانشنامه بر آن شد تا گروه‌های منطقه‌ای …

گروه‌های ویراستاران علمی و ارزیابی

گروه‌های ویراستاران علمی و ارزیابی در پنج گروه تاریخ، جغرافیا، سیاست و تاریخ معاصر، فرهنگ و مهارت‌های ویژه تشکیل شده است. هرکدام از گروه‌ها شامل زیرگروه‌های موضوعی هستند. شورای علمی دانشنامه به منظور ارزیابی تخصصی مدخل‌های دانشنامه، گروه‌های ویراستاران علمی و ارزیابی را با انتخاب افراد از میان متخصصان و …